เงื่อนไขการบริการ

 1. การบริการ
  1. ศูนย์ติดตั้งของฟิวเจอร์เน็ตจะดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะของลูกค้า
  2. ลูกค้ายืนยันว่าเป็นเจ้าของยานพาหนะตามกฎหมาย ในกรณีที่ลูกค้ามิได้เป็นเจ้าของยานพาหนะ ลูกค้าต้องยืนยันว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของยานพาหนะตามกฎหมายเพื่อการติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ
  3. ลูกค้าจะได้สิทธิเข้าใช้บริการ platform จากฟิวเจอร์เน็ตในการติดตามและรายงานการใช้งานยานพาหนะของลูกค้า
 2. ข้อกําหนดและเงื่อนไข
  1. ข้อตกลงนี้จะดําเนินต่อไปจนสิ้นสุดสัญญา
  2. ลูกค้าอาจยกเลิกข้อตกลงนี้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือ:
   1. เมื่อสัญญาสิ้นสุดและลูกค้าไม่มีค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆลูกค้ายังต้องรับผิดชอบเงินที่ค้างชําระตาม เงื่อนไขของข้อตกลงจนถึงวันที่ยกเลิกข้อตกลงกับฟิวเจอร์เน็ตหรือ
   2. เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าจะยกเลิกสัญญา จะต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อน 1 (หนึ่ง) เดือนโดยลูกค้าต้อง รับผิดชอบจํานวนเงินที่ค้างชําระตามข้อตกลงถึงวันที่ทําการยกเลิก
  3. หากลูกค้ายกเลิกสัญญาก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุด ฟิวเจอร์เน็ตอาจเรียกค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกสัญญาก่อนกําหนดได้
  4. ฟิวเจอร์เน็ตอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนหลังจากแจ้งลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับการไม่ ปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้า (เช่น การที่ลูกค้าไม่ชําระ เงินหรือการไม่ฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้ระบุในสัญญาฉบับนี้) เว้นแต่ลูกค้าได้แก้ไขการไม่ ปฏิบัติตามสัญญาภายในเวลาที่กําหนด
  5. ในกรณีที่ลูกค้าพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวชํารุดหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ ลูกค้าจะต้องนำยานพาหนะ กลับไปที่ศูนย์ติดตั้ง หรือหน่วยทําการติดตั้งตามที่ฟิวเจอร์เน็ตกําหนดภายใน 10 (สิบ)วันทําการนับแต่วันติดตั้ง โดยให้ฟิวเจอร์เน็ตเป็นผู้รับภาระ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ติดตั้งในยานพาหนะ หากพบว่าอุปกรณ์มีข้อบกพร่อง ฟิวเจอร์เน็ตจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือบอกเลิกสัญญา
 3. การต่ออายุ
  1. เมื่อสัญญาครบกําหนดจะมีการดําเนินการต่อโดยอัตโนมัติเป็นรายเดือน
 4. ค่าธรรมเนียม
  1. ตารางราคา ตามที่มีอยู่ในใบเสนอราคาและมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวจะมีให้กับลูกค้าและลูกค้าสามารถเรียกดู ได้
  2. ลูกค้าจะชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็น ครั้งคราว ชำระล่วงหน้าทุกเดือนโดยการหักค่าบริการจากบัญชีธนาคารของลูกค้า (ในกรณีที่ลูกค้าเลือกการชำระ แบบหักบัญชีอัตโนมัติ)
  3. การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้ชำระเมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ
  4. ฟิวเจอร์เน็ตอาจจะเพิ่มค่าบริการในแต่ละปีในอัตรา 10% ในปีที่ 2(สอง) และ 3(สาม) หลังจากนั้นการเพิ่มขึ้น จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฟิวเจอร์เน็ตและขึ้นอยู่กับฐานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
  5. ฟิวเจอร์เน็ตจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน หรือไม่น้อยกว่า 40 (สี่สิบ) วัน ก่อนการเพิ่มค่าธรรมเนียมรายปีแต่ละครั้งโดยระบุจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นและวันที่มีผลบังคับใช้
  6. จํานวนเงินค้างชําระทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะมีดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกําหนด นับจากวันที่ครบกําหนดจนกว่าจะชําระเงินแล้วเสร็จ
 5. ฮาร์ดแวร์และการรับประกัน
  1. ลูกค้าจะต้องใช้อุปกรณ์และการบริการตามคําแนะนําของฟิวเจอร์เน็ต ตามที่ระบุไว้ในโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะไม่ทําการถอด ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆกับอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ว่าจะในทางใดหรือทางหนึ่ง
  2. หากลูกค้าปฏิบัติตามข้อตกลง 5.1 อุปกรณ์และการติดตั้งดังกล่าว จะได้รับการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไข ตลอดอายุการใช้งาน การบํารุงรักษาและ/หรือการซ่อมแซมใดๆจะต้องดําเนินการที่ศูนย์การติดตั้งเท่านั้น
  3. ฟิวเจอร์เน็ตจะคงความเป็นเจ้าของอุปกรณ์ หากสัญญาฉบับนี้ถูกยกเลิกฟิวเจอร์เน็ตอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการ ถอดอุปกรณ์และลูกค้าจะต้องนํายานพาหนะไปยังศูนย์ติดตั้งเพื่อถอดอุปกรณ์ภายใน 5 (ห้า)วัน
 6. ข้อมูลที่ระบุไว้
  1. ลูกค้ายืนยันความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในนามของลูกค้าของฟิวเจอร์เน็ต
  2. ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ฟิวเจอร์เน็ตทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที่หรือ เป็นครั้งคราวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกโดยแจ้งผ่านทาง [email protected] หรือผ่านศูนย์บริการลูกค้า (ที่สามารถเข้าถึงได้ บนเว็บไซต์ฟิวเจอร์เน็ต) ซึ่งข้อมูลจะได้รับการปรับปรุงภายใน 7 (เจ็ด)วัน หลังจาก ฟิวเจอร์เน็ตได้รับแจ้ง
  3. ลูกค้าจะต้องระบุที่อยู่ตามกฎหมายในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก ซึ่งการติดต่อและการบอกกล่าวทางกฎหมาย ทั้งหมดจากฟิวเจอร์เน็ต จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทาง กฎหมายดังกล่าว โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับฟิวเจอร์เน็ตหรือผ่านศูนย์บริการลูกค้า ฟิวเจอร์เน็ตจะดําเนิน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายใน 7 (เจ็ด)วันหลังจากได้รับแจ้ง
  4. ลูกค้ายินยอมให้ฟิวเจอร์เน็ตจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงชื่อและ หมายเลขติดต่อของลูกค้าหรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่จําเป็นและเหมาะสมในนามของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเพิกถอน คํายินยอมนี้เมื่อใดก็ได้ตามคําขอเป็นลายลักษณ์อักษรถึงฟิวเจอร์เน็ต
  5. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่าฟิวเจอร์เน็ตอาจเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดทันทีตามคำร้องขอของรัฐบาลและ/หรือ หน่วยงานใดๆ โดยฟิวเจอร์เน็ตจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆในข้อมูลของลูกค้าที่มีการเปิดเผยดังกล่าว
 7. หน้าที่ทั่วไปของลูกค้า
  1. ลูกค้ามีหน้าที่ในการติดต่อกับศูนย์ควบคุมของฟิวเจอร์เน็ตเพื่อนําอุปกรณ์มาทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้น อยู่ในสภาพเหมาะสมกับการนํามาใช้งานและจะต้องแจ้งถึงความบกพร่องของอุปกรณ์ให้ฟิวเจอร์เน็ตทราบ เพื่อดําเนินการแก้ไขและให้การบริการกับทางลูกค้าต่อไปได้
  2. ลูกค้ามีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและฟิวเจอร์เน็ตจะไม่มีความรับผิดใดๆในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการ เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
 8. การผิดนัด
  1. ภายใน 7 (เจ็ด)วัน หลังจากแจ้งการผิดนัดเป็นลายลักษณ์อักษรหากลูกค้า (หรือคนกลางในนามของลูกค้า) ไม่สามารถชําระเงินที่ครบกําหนดตามเงื่อนไขของข้อตกลง ฟิวเจอร์เน็ตอาจยุติหน้าที่ของตนตามสัญญาฉบับนี้ และฟิวเจอร์เน็ตมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ โดยหักบัญชีของลูกค้าด้วยยอดคงค้างหรือ ดําเนินการทางกฎหมายอื่นๆรวมถึงยกเลิกข้อตกลงโดยการเรียกเก็บค่าปรับจากผลของการเลิกสัญญาก่อนถึง กําหนด
 9. ข้อความปฎิเสธความรับผิดชอบ
  1. ฟิวเจอร์เน็ตไม่รับประกันว่าบริการจะสามารถเก็บข้อมูลได้ในทุกเหตุการณ์จากการเข้าถึงในระยะไกลและไม่รับประกันว่าเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์คลื่นที่จะมีสัญญาณต่อเนื่องหรือไม่ถูกรบกวน และไม่รับประกันว่าระบบ บริหารและติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะผ่านเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาด
  2. ฟิวเจอร์เน็ตไม่รับประกันว่าระบบติดตามพิกัดจะมีความแม่นยำในทุกสถานการณ์ อาทิเมื่อยานพาหนะอยู่ในตำแหน่งที่อับสัญญาณหรือสัญญาณถูกรบกวน
 10. การรับประกันและการรับรอง
  1. ลูกค้ารับรองและรับประกันว่า:
   1. ลูกค้ามีสิทธิ์และอำนาจที่จำเป็นต่อการเข้าทำข้อตกลงนี้ ลูกค้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิและ/หรือเป็น ผู้ครอบครองยานพาหนะโดยชอบด้วยกฎหมายและได้รับอนุญาตในการทำความยินยอมให้ฟิวเจอร์เน็ต ให้บริการตามที่กำหนดไว้ในที่นี้
   2. ในการให้ข้อมูลข้างต้น ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อฟิวเจอร์เน็ตในกรณีที่มีการเรียกร้องใดๆ ก็ตามที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลภายนอกเรียกร้องต่อฟิวเจอร์เน็ต อันเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าผิดคำรับรอง ในเรื่องสิทธิและอำนาจการเข้าทำสัญญาของตน
 11. การยกเว้นความรับผิด
  1. นอกเหนือจากการชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้ฟิวเจอร์เน็ตจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นของฟิวเจอร์เน็ต แม้ฟิวเจอร์เน็ตจะเป็นฝ่ายประมาทเลินเล่อ ให้รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อลูกค้า โดยความรับผิดของฟิวเจอร์เน็ตจะจำกัดไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
 12. ทั่วไป
  1. ฟิวเจอร์เน็ตจะปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้โดยใช้ความพยายามเยี่ยงผู้ประกอบการค้าพึงกระทำ หากว่าฟิวเจอร์เน็ตถูกห้าม หรือขัดขวางไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญา นี้โดยเหตุใดๆอันนอกเหนือการควบคุมแล้ว ฟิวเจอร์เน็ตจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือ ความ ผิดพลาดในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน
  2. ในกรณีที่ยานพาหนะของลูกค้าได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ส่งข้อมูลแบบต่อเนื่อง ลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูล ขอแต่งตั้ง ฟิวเจอร์เน็ตเป็นตัวแทนเพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการส่งข้อมูลตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงไป ยังฐานข้อมูลของฟิวเจอร์เน็ต
  3. ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงนี้และนับแต่วันเลิกสัญญานี้เป็นต้นไป แต่ละฝ่ายและพนักงานและตัวแทนของตน ตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลลับใดๆ ที่ได้รับจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงต่อบุคคลหรือองค์กรอื่นใด
  4. ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ฟิวเจอร์เน็ต ฟิวเจอร์เน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว ข้อกำหนดในการ ให้บริการฉบับใหม่จะปรากฎบนเว็บไซต์ฟิวเจอร์เน็ต (www.futurenet.live)พร้อมกับวันที่จะมีผลซึ่งจะไม่น้อยกว่า  30 (สามสิบ)วัน หลังจากวันที่เผยแพร่ครั้งแรกเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ฟิวเจอร์เน็ตเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบว่ามีการแก้ไขและมีวันที่มีผลบังคับใช้หรือไม่
  5. ในกรณีที่มีจำนวนวันหรือระยะเวลาอื่นใดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้สำหรับการให้บริการจะนำวันมาคำนวณโดยนับรวมวันแรกและวันสุดท้ายด้วย
  6. ในกรณีที่ฟิวเจอร์เน็ตดำเนินคดีทางกฎหมายกับลูกค้าหรือคนกลางจากการผิดนัดการชำระเงินตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  7. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่อาจสละหรือมอบหมายสิทธิหรือข้อผูกพันในตามสัญญาฉบับนี้โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
  8. ฟิวเจอร์เน็ตจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทใดๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าอาจะส่งคำร้องเรียนใดๆ ตรงไปยังคณะกรรมการผู้บริโภคหากลูกค้าไม่พอใจกับวิธีการร้องเรียนลูกค้าอาจดำเนินการในศาลที่มีอำนาจให้ ใช้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยในการบังคับกับสัญญาฉบับนี้และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นผู้พิจารณา คดีเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้

latest updates 26 August 2021